2. sep, 2020

Skolens oppgave?

Er du enig eller uenig med meg i følgende påstander?

1. Skoles oppgave er så mye mer enn å forberede elever på et yrke. Det dreier seg også om personlighetsutvikling, evne til å tenke kritisk og kunne bli empatiske, ansvarlige og solidariske mennesker.
2. For at en elev skal kunne utvikle seg i skolen, er det viktig at eleven opplever det han/hun holder på med som meningsbærende for sin egen del.
3. Fokus på samarbeid, menneskelig nærhet, gjensidig støtte og avhengighet skaper et godt klima for faglig, sosial og personlighetsmessig utvikling, mens fokus på konkurranse og det å være "best", eller "bedre" eller "flinkere" enn andre, skaper et tilsvarende dårlig klima.
4. Det er viktig at den enkelte skole til enhver tid setter av tid til å "se seg selv utenfra" og vurderer det som skolen har av formell kultur - inkludert pedagogiske vyer, ideer og programmer - og uformell kultur (hva man faktisk holder på med, hva man faktisk tenker og hvordan man faktisk har det - kanskje det vanskeligste), og samtidig også vurderer sin egen praksis i lys av hva som ellers finner sted i samfunnet og i andre kulturer.
5. God læring innebærer ikke bare å "løse oppgaver" og tilegne seg faktakunnskaper, men dreier seg vel så mye om å kunne utvikle evnen til å reflektere, undres, se sammenhenger og oppdage relevanser.
6. Gode emosjoner som glede og overraskelse, og gode kognitive funksjoner som undring og nysgjerrighet, samt våkenhet, er viktig for å fremme utvikling og læring. Angst, frykt, likegyldighet og tretthet kan på tilsvarende måte hemme utvikling og læring.
7. Karakterer i fag kan noen ganger gi et underestimat av en elevs realkompetanse, spesielt der hvor karakterene baserer seg på "ytre vurderinger" og den voksne i liten grad kjenner den enkelte elev og hva eleven faktisk kan og forstår.
8. Karakter i fag kan noen ganger gi et overestimat av en elevs realkompetanse, spesielt hvis en elev har sitt hovedfokus på det å forberede seg til prøver og "gjøre seg ferdig" med oppgaver, og har tilsvarende mindre fokus på selve faget.
9. Indre motivasjon (intrinsic motivation) for læring og atferd er viktigere enn ytre motivasjon (extrinsic motivation). Dette innbærer at bruk av ulike belønningssystemer i skolen ikke må iverksettes slik at en elev blir mer opptatt av ytre motivasjon enn av indre motivasjon.
10. Klasserommet er ikke bare et sted for å undervise mennesker, men også et sosialt miljø med sine muligheter og utfordringer.
11. Det er viktigere å ha fokus på å ta den enkelte elevs særpreg og forutsetninger, enn å ha fokus på at elevene skal tilpasse seg skolens regler og struktur.
12. For en elev bør læreren først og fremst være et medmenneske, kunne "se" den enkelte elev og møte den enkelte med respekt.

Nyeste kommentarer

03.12 | 21:29

Hei, jeg er NIRA SHALOM, jeg er her ute for å spre disse gode nyhetene til hele verden om hvordan jeg fikk tilbake min eks-kjærlighet. Jeg holdt på å bli gal da kjærligheten min forlot meg for en anne

01.12 | 07:20

Jeg har hovedfag i matematikk. Og jeg er blant dem som tror at 5,1 er et større tall enn 5,08.

07.11 | 11:23

Ikke veldig bra, dårlig versjon av ortodoks og katolikk kristendom

04.11 | 12:34

Jeg likes ikke nettsiden din veldig virusete