Flyplassen - illustrasjon på ADHD

Her følger en illustrasjon på lærevansker som er vanlig å finne hos barn med ADHD-vansker, nemlig ”flyplassen”: Hvilke faktorer er avgjørende for at en flyplass skal kunne fungere optimalt og effektivt? Her kan det dreie seg om flyplassens evne til å:

 1. Vurdere hvor mange fly den kan motta pr. tidsenhet (prosesseringskapasitet).
 2. "Lagre" fly som må sirkle over flyplassen før de får lande (arbeidsminne).
 3. Organisere rekkefølgen av (a) fly som skal lande og (b) passasjerer som skal gjennom resten av flyplassen (sekvensorganisering).
 4. La prosessen gå sin gang i et rimelig tempo (prosesseringshastighet).
 5. Finne balansen mellom det å ekspedere passasjerene tilstrekkelig raskt, samtidig som hensyn til sikkerhet og andre faktorer også må ivaretas (evne til å finne en rimelig balanse mellom kvalitet og tempo).
 6. Kunne se framover og ligge i forkant av mulige problemer (være forutseende og ha planleggingsevne).
 7. Ikke la seg forstyrre av uvesentlige problemer (avledbarhet).
 8. Opprettholde et stabilt tempo over tid (vigilans, utholdenhet).
 9. Unngå ikke-planlagte pauser (pauser).
 10. Ha godt innarbeidede rutiner på de ulike oppgaver (automatiseringsevne).
 11. Ha en god oversikt (struktur).
 12. Ikke bli sliten og opprettholde motivasjonen (slitasjefenomener, motivasjonsproblemer).
 13. Unngå av virksomheten stopper helt opp (sammenbrudd).

De ulike faktorene påvirker hverandre og er avhengige av hverandre, og her gjelder regelen om at ”kjeden ikke er sterkere enn det svakeste ledd”. I hvilken grad disse faktorene fungerer tilfredsstillende og er samordnet er avgjørende for flyplassens totale effektivitet.

”Flyplassen” kan illustrere ulike lærevansker hos barn:

 1. Fly blir bedt om å snu fordi flyplassens kapasitet blir overskredet - Barnet kan ha en begrenset kapasitet i forhold til hvor mye informasjon det kan motta og bearbeide pr. tidsenhet (begrenset prosesseringskapasitet).
 2. Flyplassen kan glemme at det finnes fly som fortsatt venter i lufta - Barnet kan ha problemer med å lagre informasjon med henblikk på senere bruk (problemer med arbeidsminne).
 3. Enkelte grupper av passasjerer må vente urimelig lenge fordi andre ”sniker i køen” - Barnet kan ha problemer med å gjøre ting i den mest fornuftige rekkefølgen (problemer med sekvensorganisering).
 4. Det oppstår en ”flaskehals” fordi man bruker for mye tid på passasjerene i tollen – Barnet arbeider for sakte (problemer med prosesseringshastighet).
 5. Flyplassen blir for opptatt av høyt tempo eller for opptatt av sikkerhet – Barnet jobber ”fort og galt” eller for sakte og nøyaktig (problemer med å finne en rimelig balanse mellom kvalitet og tempo).
 6. Flyplassen er ikke forberedt på varslede endringer i været – Barnet blir stresset av uventede endringer (begrensning i forhold til ”forutseenhet” og planleggingsevne).
 7. Flyplassen blir distrahert unødig pga. en falsk melding om bombe på flyplassen – Barnet lar seg avlede av uvesentligheter i arbeidsprosessen (avledbarhet / distraherbarhet).
 8. Flyplassens arbeidskapasitet og effektivitet varierer over tid – Barnet har en ustabil arbeidskapasitet og har problemer med fokusert oppmerksomhet over tid (vigilansproblemer).
 9. Flyplassen tar pause p.g.a. tåke - Barnet kan i perioder være ”lost in a fog” (pauser).
 10. De ansatte på flyplassen har problemer med å innarbeide gode rutiner og å lære av tidligere erfaringer – Barnet må stadig "finne opp hjulet på nytt" (automatiseringsvansker).
 11. Administrasjonen har ikke oversikt over alt det som skjer på flyplassen – Barnet har ikke oversikt over det som skjer i klassen (oversiktlighetsproblemer / strukturproblemer).
 12. De ansatte blir av ulike grunner slitne og umotiverte – Barnet blir sliten og umotivert (slitasjefenomener, motivasjonsproblemer).
 13. De ansatte på flyplassen streiker – Barnet ”streiker” (sammenbrudd).

  Flere illustrasjoner / metaforer finner du her

Nyeste kommentarer

03.12 | 21:29

Hei, jeg er NIRA SHALOM, jeg er her ute for å spre disse gode nyhetene til hele verden om hvordan jeg fikk tilbake min eks-kjærlighet. Jeg holdt på å bli gal da kjærligheten min forlot meg for en anne

01.12 | 07:20

Jeg har hovedfag i matematikk. Og jeg er blant dem som tror at 5,1 er et større tall enn 5,08.

07.11 | 11:23

Ikke veldig bra, dårlig versjon av ortodoks og katolikk kristendom

04.11 | 12:34

Jeg likes ikke nettsiden din veldig virusete