Refleksjonsoppgaver for foreldre og andre oppdragere

Reflekterende spørsmål og utsagn

Denne listen er ment som en idébank, og er ikke ment å bli brukt ”slavisk”. Man bør bruke disse spørsmålene med skjønn og på en måte som gjør at barnet/ungdommen ikke blir stresset eller føler seg invadert av spørsmål. Det må videre vurderes om spørsmålene må formuleres annerledes, eller om de kanskje må være mer konkrete. Uansett må en velge spørsmål og formuleringer som passer på det nivået vedkommende er. En må også bruke skjønn når det gjelder hvordan man kommer inn på slike spørsmål, f.eks. i forhold til tilgjengelighet, hva han/hun i en gitt situasjon er opptatt av, osv. Videre bør det unngås at man bruker spørsmålene med en "baktanke" i en konkret situasjon, f.eks. at man stiller spørsmålene for å bevisstgjøre at han/hun har sagt eller gjort noe "galt". Generelt anbefales det også at man kommer inn på disse spørsmålene i situasjoner der han/hun er nysgjerrig på noe og ikke er stresset.

Fremtidsorienterte spørsmål:

 • Hvilke yrkesplaner har du?
 • Hva annet har du tenkt på?
 • Hvor mye skolegang vil du (da) trenge?
 • Hva slags arbeidserfaring ville (da) være nyttig for deg?
 • Hvis du tenker deg inn i fremtiden, hvordan tror du ville fungere i en slik jobb?
 • Tilsvarende spørsmål knyttet til det å være en voksen (bosituasjon, familieliv, venner, fritid, o.s.v.).
 • Hvordan foreventer du at du skal utvikle deg på dett området i tiden framover?
 • Har du noen kortsiktige mål i forhold til dette?
 • Er det noe du kan gjøre nå for å oppnå dette?
 • Hvordan ville du tenkt hvis du greide / ikke greide å nå dette målet?
 • Er det noe rundt dette du ville være redd for skulle komme til å skje?
 • Har andre du kjenner forventninger om deg? Hva tenker du om dette?
 • Hvor stor vekt legger du på andres forventninger i dine valg?
 • Hvis du ikke har noe konkret du tenker på i forhold til fremtidige mål, er da dette noe du kunne tenke deg å diskutere med noen?

Observatør-perspektiv spørsmål:

 • Hvordan vil du beskrive andre (måte å være på, utseende, interesser, osv.)?
 • Vil andre beskrive ham/henne annerledes enn deg?
 • Hvorfor blir denne personen beskrevet på ulike måte av deg og andre?
 • Hvordan vil du beskrive deg selv?
 • Hvordan vil andre du kjenner beskrive deg?
 • Har du eksempler på hvordan andre beskriver deg på ulike måter?
 • Hvorfor beskriver de deg på ulike måter? 
 • Hvor stor vekt legger du på hva andre mener om deg?

Spørsmål som frembringer uventet kontekst:

 • Hvis du irriterer deg på hvordan andre er mot deg, hva er det som gjør at du irriterer deg på ham/henne? Kan du tenke deg andre mulige forklaringer? Kan det tenkes at han/hun kort og god er usikker på deg? Kan det tenkes at dere ganske enkelt ikke passer sammen?
 • Hvis det er en oppgave du ikke greier, kan det da tenkes at det ikke er deg det er noe galt med, men at oppgaven kort og god er for vanskelig?
 • Hvis noen vil ha kontakt med deg, men du ikke trives med dette, behøver det å bety at det er noe ”feil” med deg. Kan det tenkes andre grunner? Kan det tenkes at det skyldes at han/hun bare vil være venner med deg for å utnytte deg? På hvikle måter kan det da tenkes at personen vil utnytte deg?
 • Hvis en person gråter, behøver det å bety at personen må være lei seg?
 • Hvis en person ler, behøver det å bety at personen er glad?
 • Finnes det andre måter å vurdere kvaliteten av skolearbeid på enn via karakterer? Hvilke fordeler og ulemper er det at at man benytter seg av karakterer for vurdering av skolearbeid? Hvilke fordeler og ulemper er det ved vurdering på andre grunnlag enn karakterer?

Spørsmål med innebygget forslag:

 • Hvis det er slik at ingen kontakter deg, er det da noe du kunne ta initiativ til for å få kontakt?
 • Har du noen konkrete forslag på hva du kan gjøre her?

Spørsmål som frembringer normative sammenligninger:

 • Når du sammenliger deg selv med andre mennesker, mener du da at du en eller flere måter er forskjellig fra andre (folk flest)? På hvilke områder? Kan du tenke deg hvordan andre mennesker på ett eller flere måter kan være forskjellig fra andre (folk flest)?
 • Hva synes du om dette at du og andre er, eller kan være, forskjellig fra andre (folk flest)?

Spørsmål om etiske valg:

 • Hva synes du er viktigst?: At du er mest mulig lik andre, eller mest mulig forskjellig fra andre? Hvorfor synes du det er viktigst?
 • Hva synes du er viktig å tenke ut fra når det gjelder det leve? Hvilke prinsipper vi du følge? Hvilke prinsipper vil du ikke følge? Hvorfor velger du det ene og ikke det andre?
 • Er det noe du mener generelt er riktig? Hvorfor?
 • Er det noe du mener generelt er galt? Hvorfor?
 • Går det an at vi som mennesker kan ha ulike meninger om hva som er rett og galt? Hvorfor har de ulike meninger? Hva mener du om det at de har ulike meninger? Synes du det er greit at andre mener noe annet enn deg? Hvorfor?

Spørsmål som innfører hypoteser:

 • Hvordan tror du ville reagert hvis du oppdaget at du på en eller annen måte tenkte ”feil”, for eksempel at du misforstod hva et annet menneske mente eller tenkte?
 • Hvordan ville du reagere hvis noen presset det til å gjøre noe du egentlig ikke ville gjøre, for eksempel skulke skolen uten å si det til noen voksne?

Spørsmål knyttet til konsekvenser:

Hva tenker du deg ville bli konsekvensene av at:

 • Du ikke få gjort noe ferdig? (Eksempel?)
 • Andre misforstår deg? (Eksempel?)
 • Du ikke har oversikt over hva som skal skje (Eksempel?)
 • Ting ikke blir akkurat slik du hadde tenkt deg det? (Eksempel?)
 • Andre gjør det bedre enn deg? (Eksempel?)

Spørsmål knyttet til misforståelser:

 • Hender det at noen misforstår deg? Hvorfor skjer det?
 • Hender det at du misforstår andre? Hvorfor skjer det?
 • Kan du tenke deg eksempler (eller kjenner du eksempler) på at to andre mennesker misforstår hverandre. Hvorfor skjer det?

Spørsmål knyttet til det å forstå hvordan andre tenker og føler:

 • Hender at andre mennesker er uenige med deg? Hvorfor er det slik? Hva synes du om det?
 • Kan det tenkes at mennesker ikke sier det de egenlig mener fordi de er høflige og ikke vil skuffe en annen?
 • Kan det tenkes at mennesker mer bruker kroppen sin enn ord for å fortelle hva de mener? Hvorfor gjør de det?
 • Kan det tenkes at mennesker noen ganger sier det motsatte av det de egenlig mener? Hvorfor gjør de det?
 • Kan det tenkes at mennesker noen ganger ikke sier helt ut hva de mener (antydninger)? Hvorfor gjør de det?
 • Hvis en person ikke svarer på et spørsmål, behøver det å bety at vedkommende ikke har noe svar? Hva kan da grunnen være til at personen ikke svarer på det personen likevel vet?
 • Kjenner du eksempler der andre blir glade for noe (lei seg for noe), men der du ikke ville blitt glad (lei deg) for det samme? Hvorfor tror du det er slik?
 • Kan det tenkes at en person ikke forteller hva han/hun egentlig mener fordi han/hun er redd for å dumme seg ut?

Copyright © 2015 Kjell Totland Psykologtjenester

Nyeste kommentarer

03.12 | 21:29

Hei, jeg er NIRA SHALOM, jeg er her ute for å spre disse gode nyhetene til hele verden om hvordan jeg fikk tilbake min eks-kjærlighet. Jeg holdt på å bli gal da kjærligheten min forlot meg for en anne

01.12 | 07:20

Jeg har hovedfag i matematikk. Og jeg er blant dem som tror at 5,1 er et større tall enn 5,08.

07.11 | 11:23

Ikke veldig bra, dårlig versjon av ortodoks og katolikk kristendom

04.11 | 12:34

Jeg likes ikke nettsiden din veldig virusete