Nonverbale lærevansker (NLV)

Generelt: Problemer med å forholde seg til komplekse informasjonsbilder


Her følger noen eksempler på egenskaper som er vanlig å finne hos personer med nonverbale lærevansker.

NB! Dette er ingen diagnosemanual!

Utredning- utgangspunkt    

 • Verbal IQ >> Utførings IQ

Hovedområder

 • Sosiale ferdigheter
 • Rom-retningsferdigheter
 • Ved testing spesifikke vansker i forhold til matematikk og/eller sosial forståelse og/eller Puslespill og Klossmønstre
 • Motoriske ferdigheter
 • Matematisk forståelse
 • Andre komplekse informasjonsbilder

Sosiale ferdigheter 1

 • Generelt – problemer med bruk av språk i praksis (språkpragmatikk)
 • Fatter ikke poenget i samtaler
 • Fester seg ved uviktige detaljer
 • Misforstår uttrykk der meningen er avhengig av prosodi, trykk, intonasjon (Eks: ”Jeg sa ikke at jeg tok vesken min”, ”jeg sa ikke at jeg tok vesken min”, osv)
 • Fanger ikke opp inkongruens (for eksempel sarkasme)

Sosiale ferdigheter 2

 • Tolker ordtak og uttrykk bokstavelig
 • Forstår dårlig andres bakenforliggende motiver
 • Fanger dårlig opp ”stemninger”, stress, intensitet, tonehøyde, emosjonell tone
 • Problemer med humor og metaforer
 • Problemer med å kjenne igjen ansikter
 • Problemer med tolkning av ansiktsuttrykk og gester

Sosiale ferdigheter 3

 • Ser mindre på hvordan en person reagerer og mer på den som snakker
 • Svikt i hensiktsmessig bruk av blikk, ansiktsuttrykk og gester for å regulere sosialt samspill
 • Nedsatt evne til å fange opp samtalepartneres oppmerksomhetsfokus og emosjonelle tilstand, som igjen er grunnleggende for gjensidighet i sosial interaksjon
 • Problemer med å oppfatte antydninger

Rom-retningsferdigheter

 • Problemer med tegning av komplekse figurer
 • Problemer med konstruksjonsleker (Lego etc.), spesielt å følge instruksjoner. Kan lage ”fantasibygg”
 • Problemer med å finne fram på nye steder, ute, i bygninger
 • Problemer med å tegne menneske, sykkel etc.

Motoriske ferdigheter

 • Klønete grovmotorikk
 • Klønete finmotorikk

Matematisk forståelse

 • Forstår ikke hva matematikk ”egentlig" dreier seg om
 • Mangel på planlegging og strategi
 • Kan huske regler, men ikke finne riktig regel (prosedyre – regneprinsipp)
 • Problemer med generalisering
 • Rigide løsningsstrategier

Andre komplekse informasjonsbilder

 • Problemer med analog klokke
 • Høyre-venstre begrep
 • Vurdering av fart
 • Vurdering av avstand
 • Vurdering av høyde
 • Vurdering av tid

Annet

 • Motstand mot endringer
 • Problemer med å komme i gang
 • Lite utforskende på det som er nytt og ukjent
 • Fungerer bra ved struktur og forutsigbarhet

Sterke sider

 • Enkel motorikk
 • Mekanisk innlæring
 • Verbalt minne
 • Assosiering

Antatt årsak    

 • Forsinket modning (myelinisering) i høyre hjernehalvdel som i særlig grad forholder seg til organisering av ny informasjon, sammensatt informasjon (kompleks informasjon og informasjon på tvers av sansemodaliteter).
 • Antagelse om genetisk disposisjon

Hypotese om nevrologiske undergrupper

 • Problemer med eksekutive funksjoner (planlegging, organisering, oversikt) (fremre deler)
 • Rom/retning (midtre deler)
 • Sosiale ferdigheter (bakre deler)

Komorbide tilstander

 • En viss overlapping i forhold til AD/HD, Tourette Syndrom, tvangslidelse (OCD) og kontaktforstyrrelse.
 • Alle med Asperger syndrom har NLV

Skoletiltak 1 - generelt

 • Mestingsopplevelse
 • Alle som møter ham må "se" ham og forstå hva han strever med
 • "Sette ham under administrasjon"
 • Forberede ham på nytt og ukjent stoff og brå situasjonsendringer
 • Korte sekvenser for å forberede ham på dagen / planlegg neste dag/lekser

Skoletiltak 2 – det sosiale

 • Ikke forlate ham i en ustrukturert situasjon som krever sosial kompetanse
 • "Se" ham og ligge i forkant av utfordrende situasjoner
 • Lære av andre sosialt vellykkete
 • Hjelpe ham med å tolke ansikstsignaler
 • Sosial trening i liten gruppe
 • Gi ham alternative måter å tolke, forstå og samspille med omgivelsene ut fra en språklig innfallsvinkel
 • Bryte ned leken i språklige beskrivelser og faser

Skoletiltak 3 - Matematisk forståelse

 • Generelt mye overlæring – automatisering
 • "Eksplorere" ved nye matematiske oppgavetyper
 • Drøfte og oppdage sammenheng mellom ulike regneoperasjoner
 • Drøfte og oppdage sammenheng mellom teoretisk og praktisk matematikk
 • Fokus på strategi og økonomisering
 • Trene seg på å løse en matematisk oppgave på flere måter
 • Trene seg på å være i stand til å forklare matematiske prinsipper for andre

Sekundære vansker 1

 • Elever med NLV vil "normalt" utvikle sekundære vansker som en konsekvens av at omgivelser ikke har god nok forståelse for elevens vansker

Eksempler på sekundære vansker

 • Nekter, misliker, eller jobber overfladisk med ulike fag
 • Kommer i konflikt med andre
 • Trekker seg tilbake / isolerer seg
 • Vil ikke snakke om personlige ting
 • Depresjon, angst, m.m.
 • Skolevegring

Søker mestring på "ikke-akseptable" områder (masete, "prater som en foss", "klovneri", normbrytende atferd, m.m.) 

Vedlegg: Nonverbale lærevansker – en sjekkliste. Ideer til aktuelle momenter er hentet fra en artikkelsamling fra Torshov Kompetanseseter (Hodne & Eckhoff) og et foredrag av Anne-Grete Urnes.

Sosiale ferdigheter

 • Generelt – problemer med bruk av språk i praksis (språkpragmatikk)
 • Fatter ikke poenget i samtaler
 • Fester seg ved uviktige detaljer
 • Misforstår uttrykk der meningen er avhengig av prosodi, trykk, intonasjon
 • (Eks: ”Jeg sa ikke at jeg tok vesken min”, ”jeg sa ikke at jeg tok vesken min”, osv)
 • Fanger ikke opp inkongruens (for eksempel sarkasme)
 • Tolker ordtak og uttrykk bokstavelig
 • Forstår dårlig andres bakenforliggende motiver
 • Fanger dårlig opp ”stemninger”, stress, intensitet, tonehøyde, emosjonell tone
 • Problemer med humor og metaforer
 • Problemer med å kjenne igjen ansikter
 • Problemer med tolkning av ansiktsuttrykk og gester
 • Ser mindre på hvordan en person reagerer og mer på den som snakker.
 • Svikt i hensiktsmessig bruk av blikk, ansiktsuttrykk og gester for å regulere sosialt samspill
 • Nedsatt evne til å fange opp samtalepartneres oppmerksomhetsfokus og emosjonelle tilstand, som igjen er grunnleggende for gjensidighet i sosial interaksjon.
 • Problemer med å oppfatte antydninger

Rom-retningsferdigheter

 • Problemer med tegning av komplekse figurer
 • Problemer med konstruksjonsleker (Lego etc.), spesielt å følge instruksjoner. Kan lage ”fantasibygg”
 • Problemer med å finne fram steder, ute, i bygninger
 • Problemer med å tegne menneske, sykkel etc.

Motoriske ferdigheter

 • Klønete grovmotorikk
 • Klønete finmotorikk

Andre komplekse informasjonsbilder

 • Problemer med analog klokke
 • Høyre-venstre begrep
 • Vurdering av fart
 • Vurdering av avstand
 • Vurdering av høyde
 • Vurdering av tid

Matematikk

 • Forstår ikke hva matematikk ”egentlig dreier seg om”
 • Mangel på planlegging og strategi
 • Kan huske regler, men ikke finne riktig regel (prosedyre – regneprinsipp)
 • Problemer med generalisering
 • Rigide løsningsstrategier

Annet

 • Motstand mot endringer
 • Problemer med å komme i gang
 • Lite utforskende på det som er nytt og ukjent
 • Fungerer bra ved struktur og forutsigbarhet

Sterke / normale sider

 • Enkel motorikk
 • Mekanisk innlæring
 • Verbalt minne
 • Assosiering

Anbefalt litteratur:

Copyright © 2006 Kjell Totland Psykologtjenester

Kommentarer

Hella Irene Oelmann

27.04.2022 07:19

Hei,

Hva skal vi gjøre med pasienter som har VF på ca 120 og PR på 90? de har trekk forenlig med ADD og ASD uten å oppfylle diagnosekriterier, de sliter i hverdagen..

Nyeste kommentarer

03.12 | 21:29

Hei, jeg er NIRA SHALOM, jeg er her ute for å spre disse gode nyhetene til hele verden om hvordan jeg fikk tilbake min eks-kjærlighet. Jeg holdt på å bli gal da kjærligheten min forlot meg for en anne

01.12 | 07:20

Jeg har hovedfag i matematikk. Og jeg er blant dem som tror at 5,1 er et større tall enn 5,08.

07.11 | 11:23

Ikke veldig bra, dårlig versjon av ortodoks og katolikk kristendom

04.11 | 12:34

Jeg likes ikke nettsiden din veldig virusete