Religion og filosofi

Her har du noen spørsmål du kan stille deg selv for å stimulere til egen refleksjon omkring religion og filosofi.

 • Er dette utsagnet relevant for deg?
 • Hvis det er relevant, er du da enig, eller uenig, i dette utsagnet?
 • Hvorfor er du enig, eller uenig?
 • Hva tror du er grunnen til at andre mennesker her tenker annerledes enn deg?
 • Hvordan argumenter de som mener noe annet enn deg?
 • Hva mener du om deres argumenter?
 • Hva mener de om dine argumenter? (+ har du da noen motargumenter?)
 1. Det er viktig at man har en grunnleggende tro om livets mening.
 2. Et ateistisk standpunkt eller et religiøst standpunkt er bedre enn et agnostisk standpunkt.
 3. Hvis man er overbevist om at noe grunnleggende er sant, og at det er snakk om en universell sannhet, ligger det også en automatisk plikt i det å formidle det til andre.
 4. Hvis man er overbevist om at noe grunnleggende er sant, og forventer å bli respektert for det, må man også ha respekt for at andre har andre overbevisninger.
 5. Hvis man er overbevist om at noe grunnleggende er sant, og forventer å bli respektert for det, kan man ikke samtidig ha respekt for andres overbevisninger - fordi man da faktisk motsier seg selv.
 6. Den som har en klar overbevisning / er trygg på sitt eget ståsted, har lettere for å kunne forholde seg til og lytte til andres overbevisninger - fordi man ikke opplever andres overbevisning som noen trussel i forhold til sin egen overbevisning.
 7. Den som har en klar overbevisning / er trygg på sitt eget ståsted, har ikke noe behov for å lytte til andres overbevisninger - man har jo faktisk funnet sannheten.
 8. Den som ikke har en klar overbevisning føler et visst ubehag, og opplever derfor andres overbevisninger som truende.
 9. Den som ikke har en klar overbevisning viser respekt for sannheten, den er uansett noe man bare begriper stykkevis.
 10. Gud vil aldri tillate ett menneske - eller én organisasjon - å forvalte den endelige sannhet, delvis fordi mennesket ikke er i stand til det, delvis fordi dette bare vil splitte mennesker.
 11. Pga menneskelige begrensninger er det rimelig at Gud vil opprette en organisasjon for å formidle sine dypere sannheter.
 12. Religiøst søkende mennesker finner bare dypere guddommelige sannheter ved å kommunisere med og lytte til andre religiøst søkende mennesker.
 13. Det viktigste er ikke hva som ev. er sant, det viktigste er hva jeg selv oppfatter som sant, og hvilke verdier jeg selv legger i det. Illustrasjon: Jeg kan kjøpe et maleri, det gir meg verdi i kraft av de opplevelser bildet gir meg. Om det er ekte eller ikke er underordnet.
 14. Sannheten er en realitet i seg selv og eksisterer uavhengig av hva jeg selv måtte mene eller tro. Derfor er sannheten viktigere enn hva jeg selv tror på.
 15. Hvis jeg sier at selve troen er viktigst, motsier jeg meg selv. Det er jo overbevisningen om noe utenfor meg selv som er sant som holder meg oppe.
 16. Den viktigste egenskapen hos et menneske er evnen til å kunne reflektere, undre seg, og lytte til andre mennesker. Det er slike holdninger som virkelig har verdi for at mennesker skal kunne fungere sammen.
 17. Den største egenskap hos et menneske er evnen til å være kritisk. Det er slike holdninger som virkelig har verdi for at mennesker skal kunne fungere sammen.
 18. Den som hevder å ha "funnet sannheten" demonstrer at man har mistet sin kritiske sans.
 19. Det å være kritisk kan, dypest sett, være farlig, fordi man da i utgangspunktet har bestemt seg for at det ikke finnes en absolutt sannhet, og dermed utelukket det. Men dermed har man samtidig tatt for gitt at det ikke finnes noen absolutt sannhet, og det kan ikke utelukkes.
 20. Det er tegn på en indre frihet at man kan forandre mening, når andre på en saklig måte har vist at man har urett.
 21. Det foregående gjelder bare delvis, og ikke i forhold til ens grunnleggende overbevisninger. Grunnleggende overbevisninger er noe man selv må oppdage og finne ut av, det er ikke noe andre kan "argumentere en inn i".
 22. Intet er så destruktivt som å hevde at de har funnet svar på endelige sannheter. Historien viser hvor ødeleggende dette har vært for mennesker, spesielt når de begynner å "plage" andre med sine personlige overbevisninger. 
 23. Jeg har mer respekt for mennesker som har et gjennomtenkt og reflektert forhold til sin tro enn mennesker som tror bare fordi de "føler" at det er riktig.
 24. Det er lettere for andre mennesker å vise interesse for mine meninger hvis de føler at jeg ikke bare har respekt for deres meninger, men også kan forstå dem ut fra deres ståsted.
 25. Det er viktig å tro at livet har en mening og at ikke alt som skjer er tilfeldig.
 26. Det er viktig å unngå metafysiske forestillinger knyttet til religion og overtro og i stedet akseptere at det som skjer dypest sett er noe naturlig som kan, og bør, forstås rasjonelt og en konsekvens av naturlige lover, selv om vi ikke kjenner til alle disse lovmessighetene.
 27. Det går an å tro at livet har en mening og at alt som skjer ikke er tilfeldig, uten nødvendigvis å legge noe religiøst eller metafysisk i dette.
 28. Religion er skapt av mennesker, fordi mennesker har behov for å være uansvarlige og være avhengige av "noe" utenfor dem selv.
 29. Sann religion er uttrykk for mennesket lengsel etter en gud som faktisk finnes.
 30. Siden Gud finnes er han også opphav til den sanne religion.
 31. Gud kan åpenbare seg gjennom flere ulike religioner.
 32. Gud åpenbarer seg bare gjennom en, og den sanne, religion.
 33. For Gud er det ikke viktigst hva slags "lære" vi tror på, men at vi er oppriktige i forhold til det vi selv tror på.
 34. Det finnes ikke noe liv etter døden, fordi ingen har kunne bevise at mennesket har noen "levende sjel" som kan forlate kroppen etter at man er død.
 35. Selv om man ikke har kunne bevise at det finnes noe "liv etter døden", kan det heller ikke utelukkes.
 36. Å være religiøs motiverer mennesket til å leve riktig - og ikke leve syndig - fordi vi en gang, når vi er døde, skal stå til regnskap for Gud.
 37. Å være motivert til å leve riktig av frykt for kommende dom og straff, er destruktivt og hindrer mennesket i å være et fritt menneske og utvikle sine fulle potensialer.
 38. Mennesket kan ikke være et fritt menneske med mindre de er trygge på at man blir passet på av Gud.
 39. Mennesket kan ikke utvikle sine fulle potensialer før de "lever i Guds plan" og bruker de gaver som Gud har gitt en.
 40. Den såkalte "ondskap” hos mennesket er bare videreføring av den naturlige aggresjon vi finner hos dyr, og som bare provoseres fram på grunn av urettferdighet, kunnskapsløshet eller skjev fordeling av materielle verdier, eller noe som opprettholdes av avleggse religiøse myter.
 41. Skal mennesket bli virkelig fritt, må det forstå dybden i det å tenke rasjonelt og fornuftig, fordi mennesket ødelegger sitt liv med all slags forestiller om ting de "må" og "bør" gjøre, og "skulle" har gjort, bare fordi de "føler" at det er riktig.
 42. Det viktigste i livet er ikke nødvendigvis å finne en "absolutt sannhet", men at mennesket utvikler, og bevarer, evnen til refleksjon og undring, er ydmyke i forhold til egne oppfatninger og behandler "annerledes tenkende" med respekt.
 43. Bare mennesker som kan leve med, og ha et positivt forhold til, paradokser, uavklarte myter, legender og mysterier kan leve et virkelig rikt liv

Hvis du som leser har forslag til andre reflekterende utsagn knyttet til religionsfilosofi, eller forbedringer av de utsagnene som står her, så tar jeg med glede i mot dette!

Copyright © 2020 Kjell Totland Psykologtjenester

Nyeste kommentarer

03.12 | 21:29

Hei, jeg er NIRA SHALOM, jeg er her ute for å spre disse gode nyhetene til hele verden om hvordan jeg fikk tilbake min eks-kjærlighet. Jeg holdt på å bli gal da kjærligheten min forlot meg for en anne

01.12 | 07:20

Jeg har hovedfag i matematikk. Og jeg er blant dem som tror at 5,1 er et større tall enn 5,08.

07.11 | 11:23

Ikke veldig bra, dårlig versjon av ortodoks og katolikk kristendom

04.11 | 12:34

Jeg likes ikke nettsiden din veldig virusete