Matematikkintervju

Bruk spørsmålene som drøftingsutgangspunkt i samtalen med eleven. Gi gjerne eleven et ark slik at eleven kan vise hvordan eleven tenker og hva eleven gjør.

Hvis eleven ikke oppplever det som ubehagelig, kan det være lurt å "utfordre" eleven ved å be eleven gi en nærmere begrunnelse for hvorfor eleven mener at eleven forstår det. Dette har sammenheng med at elevers opplevelse av "forståelse" ikke alltid er den samme som voksnes forståelse av "forståelse".

To eksempler:
1. Eleven sier at eleven forstår årstider og hvordan de henger sammen med måneder og år. Men ved nærmere spørsmål viser det seg at eleven vet at det er 4 årsider i ett år, men ikke hvor mange måneder det er i en årstid.
2. Eleven sier at han/hun forstår brøk, men ved nærmere samtale viser det seg at det eneste eleven "forstår" er at "telleren skal være øverst og nevneren nederst".

Noen ganger har jeg også under intervjuet spurt f.eks. om eleven er interessert i å lære mer om sammehengen mellom pluss og ganger, hvis eleven her har kommet med diffuse svar. Målet har da som regel vært å gjøre dem motivert for å lære mer om mattematikk på gruppenivå eller alene med en lærer, når de i løpet av min "undervisning" oppdager at "et lys går opp for dem". Du kan lese mer om dette med pluss og ganger her.

 

Forståelse av tid:

 • Kan eleven nevne månedene?
 • Har eleven problemer med andre sekvenser (tall, klokkeslett, dag, uker)?
 • Har eleven problemer med forståelse av sammenhenger mellom sekunder, minutter, timer, dager, døgn, måneder, årstider, år. Spørsmål: Hvor mange sekunder er det i et minutt, hvor mange minutter er det i en time, osv. 
 • Har eleven problemer med forståelse av høyre og venstre?
 • Hva synes eleven det er lettest å forholde seg til, analog eller digital klokke? Hvorfor?

 

Automatisering og prosedyrer:

 • Er gangetabellen automatisert? Hvilke deler er automatisert, og når må han ”tenke seg om”?
 • Forstår eleven fremgangsmåte for regning med mente og låning? 
 • Kan eleven regne med brøk? På hvilket nivå? Kan du legge sammen brøker med ulik nevner? Hva menes med teller og nevner? Hva med blandet brøk? Kan eleven se sammenheng mellom brøk, ”pizza-biter”, prosentregning og begrepene milli, centi og desi? Kan eleven forklare hva brøk egentlig betyr ved hjelp av en saks og et stykke papir?
 • Kan eleven løse oppgaver der tall har ulike fortegn? Minus og minus gir pluss…etc.
 • Kan eleven forstå og ”se” tall-linjen?  Danner eleven seg et ”indre bilde” av tall-linjen som han/hun bruker når hun regner?
 • Regning med parenteser, prosedyrer for dette, vanskelig å huske?
 • Likninger med ukjente. Hvordan setter eleven opp og regner slike stykker?
 • Huskes tidligere løsninger slik at de kan brukes igjen på et nytt stykke, eller må ”alt” læres på nytt?
 • Trengs mange påminninger før eleven lærer nye ferdigheter?

 

Matematikk og språk/begrepsforståelse:

 • Forstår eleven addisjon, subtraksjon, divisjon og multiplikasjon?
 • Ser eleven noen sammenheng mellom addisjon og multiplikasjon? (Se mer om dette her)
 • Forstår eleven hva milli, centi og desi betyr, og hvordan dette brukes i forbindelse med lengdemål og volummål?
 • Hvorfor regner man noen ganger med bokstaver (A, B, x, y) og ikke tall?  Hva representerer bokstavene? Hva er vitsen med å bruke bokstaver? (Se mer om dette her)
 • Mestrer eleven formbegreper (eks. trekant, firkant, rektangel, kvadrat)?
 • Mestrer eleven retningsbegreper (eks. loddrett, vanrett, skrå, diagonal)?
 • Mestrer eleven plassbegreper (eks. foran/ bak)?
 • Mestrer eleven posisjonsbegreper (eks over/under)?

Rom-retning, sekvensiering, kompleksitet, visuo-spatiale forhold:

 • Geometri og konstruksjon? Klare eleven å ”se” og forså hva det handler om?
 • Forstår eleven foskjellen på volum og areal og hva som ligger i de ulike dimensjonene (punkt, linje, flate, volum)?
 • Har eleven problemer med konstruksjon av vinkler, halvering av vinkler, midtnormal, osv?
 • Er det vanskeligere å regne med mange siffer, oppleves regnestykket da mer uoversiktlig? 
 • Hvordan er det å regne med tall med null i? For eksempel 300067 – 100097, hvordan regnes dette?  (Her er det spørsmål om tierplassering/posisjon, retning, oversikt over kompleks informasjon, låning og mente).  Huskes prosedyrene bedre når det er få siffer i regnestykket?
 • Lesing av tekststykker?  Vanskelig å forstå hva som skal gjøres?  Klarer eleven å hente ut tallene og bruke riktig regneoperasjon (addisjon, multiplikasjon etc.). Har eleven forståelse for hvordan selve oppgaven / problemet henger sammen med ulike matematiske operasjoner. 

 

Overslagskalkyler/praktisk matematikk/læringsstrategi:

 • Hvor høyt er rådhuset i Oslo? (eller rådhuset i Asker)
 • Hvor langt er det fra Asker til Oslo?
 • Hvor mye tror du en vanlig personbil uten spesielt ekstrautrstyr koster?
 • Hvis du ser et tak med takstein, hvordan kan du lettest regne ut hvor mange takstein det er på taket?  (får tak i problemløsningsstrategi)
 • Beskriv dine egne matematiske strategier (tungvindte løsninger?)
 • Gi eleven en, for eleven, enkel regneoppgave og be eleven vise ulike måter å regne ut oppgaven på og be eleven forklare hvorfor en fremgangsmåte er bedre enn en annen.

Andre spørsmål:

 • Hvordan oppleves matematikk?  (spennende, vanskelig…)
 • Er det slik at eleven på ett eller annet tidspunkt "datt av lasset"? Når skjedde det? Kan eleven beskrive nærmere hva som da skjedde?
 • Blir eleven sliten av å holde på med matematikk?
 • Synes eleven det er vanskelig å bekskrive egne prosedyrer?
 • Hender det at eleven teller på fingrene?  Ev. når sluttet han/hun med det?
 • Har eleven vansker med prosedyreskift?
 • Har eleven problemer med å forstå hva matematikken egentlig dreier seg om? / Føler eleven at de ulike regenoperasjonene egentlig ikke har noe med hverandre å gjøre?
 • Er det vanskelig for eleven å forklare andre hva han/hun selv forstå i forhold til matematikk, eller å for eksempel forklare andre hvordan man løser en konkret matteoppgave?
 • Gjør eleven mye slurvefeil?
 • Har eleven oppmerksomhetshvansker? (Se mer om dette her)
  Har eleven vansker med fokusering? (Se mer om dette her)
 • Har eleven motoriske vansker?
 • Har eleven lese/skrive-vansker?
 • Har eleven problemer med informasjonsbearbeiding / prosessering? (Se mer om dette her og her og her)

 

 

Copyright © 2018 Kjell Totland Psykologtjenester

Nyeste kommentarer

03.12 | 21:29

Hei, jeg er NIRA SHALOM, jeg er her ute for å spre disse gode nyhetene til hele verden om hvordan jeg fikk tilbake min eks-kjærlighet. Jeg holdt på å bli gal da kjærligheten min forlot meg for en anne

01.12 | 07:20

Jeg har hovedfag i matematikk. Og jeg er blant dem som tror at 5,1 er et større tall enn 5,08.

07.11 | 11:23

Ikke veldig bra, dårlig versjon av ortodoks og katolikk kristendom

04.11 | 12:34

Jeg likes ikke nettsiden din veldig virusete