7. sep, 2016

Parallelle samfunn

I den senere tiden har begrepet "parallelle samfunn" blitt benyttet i den offentlige debatt, med utgangspunkt i enkelte grupper og miljøer innenfor den muslimske kulturen. Etter hvert har dette begrepet også blitt benyttet til å omtal miljøer utenfor den muslimske kulturen, f.eks. enkelte trossamfunn i Norge innenfor gruppen som ofte omtales som "sekter". Det er ulike oppfatninger om hvordan "man" skal/bør, eller ikke skal/bør, forholde seg til dette, og det er sikkert mange grunner til dette.

Én viktig grunn er nok at det  så langt ikke foreligger noen entydig definisjon eller konsensus på dette begrepet. I dagens utgave av "Klassekampen" 06.09.2016 s. 6-7, under tittelen "Et sted å slå røtter", sier f.eks. Sylo Taraku og Marte Gerhardsen fra "Tankesmien Agenda", følgende: "Parallellsamfunn brukes som betegnelse for å beskrive områder som kjennetegnes av normoppløsning, høy kriminalitet, utenforskap, ekstrem sosial kontroll, og stor mistillit mot storsamfunnets institusjoner, spesielt politiet".

 Her er også seks eksempler som jeg har hentet ned fra nettet:

1. Daniel Skjevig-Aasberg:

"Norske parallellsamfunn er ikke ghettoer i storbyene. De er gjemt – og vokser på små steder... Parallellsamfunn skal og må bekjempes. Det handler ikke om det sekulære samfunnets krig mot religion, men snarere om krig mot verdiene og menneskesynet disse miljøene forfekter og trusselen de utgjør mot rettsstaten."( http://www.fremover.no/debatt/daniel-skjevik-aasberg/overgrep/norske-parallellsamfunn-er-ikke-ghettoer-i-storbyene-de-er-gjemt-og-vokser-pa-sma-steder/o/5-17-163792)

2. Politirapporten Oslo 2022:

"Rapporten advarer mot grupper som søker sammen for å endre dagens demokratiske spilleregler. Det påpekes hvor viktig det er at slike parallelle samfunn ikke får utvikle egne regler og kodekser som bryter med norsk lov."

(http://www.aftenposten.no/norge/Politiet-advarer-mot-parallelle-samfunn-116148b.html)

3. Erna Solberg:

"Skal samfunnet fungere, må enkeltpersoner og grupper oppleve at de lever sammen, ikke ved siden av eller i motsetning til hverandre." (http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Vi-skal-ikke-ha-parallellsamfunn-i-Norge--Erna-Solberg-62210b.html)

4. Kristin Preus:

"Kanskje kan man enkelt si at det er et system der personer knyttet til en felles nasjonalitet eller en felles religion etablerer egne strukturer på utsiden av den etablerte samfunnsnormen. Strukturer der man lever etter egne lover og regler i en gruppe som plasserer seg selv utenfor storsamfunnet." (http://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/Etnisk-norsk-og-oppvokst-i-et-parallelt-samfunn-med-tro-som-hersketeknikk--Kristin-Preus-58930b.html)

5. Mazyar Kehsvari:

"Det er ikke en betegnelse på geografiske områder, men på grupperinger som lever etter egne normer, tradisjoner og lover med utspring i religion eller etnisitet." (http://www.dagsavisenfremtiden.no/lokalt/advarer-mot-parallellsamfunn-blant-innvandrere-1.706145)

6. Dagsavisen:

"Grupper som slutter seg sammen, vanligvis ut fra etnisk tilhørighet, språk og/eller religion. For de fleste faller det naturlig å søke seg til miljøer man kan identifisere seg med. Kan ha både positive og negative sider. Negative kan være at de skaper egne institusjoner, normer, lover og regler, og at idealet om integrasjon blir utfordret." (http://www.dagsavisenfremtiden.no/lokalt/advarer-mot-parallellsamfunn-blant-innvandrere-1.706145)

Her spriker det åpenbart i synet på hvordan parallelle samfunn skal forstås: De tre første er entydig negative, noe som ikke er tilfelle med de tre siste.

Problemet med det entydig negative bildet er at man da glemmer at det i Norge finnes mange miljøer som av ulike årsaker og på ulike måter "lever på siden" av det norske storsamfunnet (f.eks. blant klostersamfunn), uten at de av den grunn bryter norske lover, eller viser mangel på respekt for det norske storsamfunnet.

Dessuten gir det entydig negative bildet av disse miljøene et inntrykk av at det norske storsamfunnet er kulturelt og verdimessig homogent og generelt "positivt", noe som ikke stemmer med virkeligheten. Vi har nok av kulturelle, holdningsmessige og verdimessige utfordringer i vårt storsamfunn.

Det negative bildet gir også inntrykk av det er vanntette skott mellom disse miljøene og storsamfunnet for øvrig og at disse miljøene, men ikke en selv, lever i et parallelt samfunn. Men sosial mobilitet finnes i alle miljøer og samfunn, store som små. Og noen veksler mellom å delta i storsamfunnet og andre mindre samfunn. I matematikken kan ikke paralleller nærme seg hverandre eller krysse hverandre. Så slike forestillinger om parallelle samfunn, tror jeg bare finnes i fantasien.

 Etter min mening burde begrepet "parallelle samfunn" ikke vært innført. For dette gir uansett bare vann på mølla for politikere, personer og miljøer som har ambisjoner om å gjøre vårt norske pluralistiske samfunn mer homogent og ensrettet enn det det faktisk er, ved å skape et kulturelt konformitetspress og definere enkelte miljøer i vår kultur som unormale, gale og usunne, utelukkende fordi de er annerledes.

 Jeg er glad for at Kong Harald i sin nylige tale holdt seg for god til å bruke et slikt begrep. Vi er alle nordmenn, men på forskjellig vis.

Se også dette innlegget fra en som selv opplever å blir stigmatisert
http://berntaksel.no/2016/12/god-parallell-jul/

Nyeste kommentarer

03.12 | 21:29

Hei, jeg er NIRA SHALOM, jeg er her ute for å spre disse gode nyhetene til hele verden om hvordan jeg fikk tilbake min eks-kjærlighet. Jeg holdt på å bli gal da kjærligheten min forlot meg for en anne

01.12 | 07:20

Jeg har hovedfag i matematikk. Og jeg er blant dem som tror at 5,1 er et større tall enn 5,08.

07.11 | 11:23

Ikke veldig bra, dårlig versjon av ortodoks og katolikk kristendom

04.11 | 12:34

Jeg likes ikke nettsiden din veldig virusete