31. des, 2015

Nymotens ord

Dette har blitt kvalitetessikret med et kvalitetssikret kvalitetssikringsprogram (fritt etter tegneserien "Lunch" - der jeg også har hentet noen andre gode formuleringer)

Hvis du er lei av alle disse nymotens ordene som ikke bare florerer i samfunnet vårt, men også på din egen din egen arbeidsplass, og som kanskje også kan være til et hinder for faktiske positive endringer - så kikk på denne her! For de av oss som driver med systemarbeid kan slike innslag kanskje bidra til: "Konstruktiv og kreativ mindfullness" - for å si det vanskelig - eller for å si det enklere: "Til at et lys går opp for noen" (Det enkle er ofte det beste!). Det var for øvrig boka "Ordbok for underklassen" skrevet av Arne Klyve og Jon Severud (2013) som inspirerte meg til å lage dette, så noe av innholdet er hentet derfra.

 

Alle grafer, flytskjemaer og nøkkeltall viser at dere representerer et artefakt med stor humankapital og en bærekraftig biomasse med høyt sykelighetsfravær, emosjonelt forankret purpose, eierforhold til prosessene og en stor basiskompetanse med kontekstrelevante, innovative, kunnskapsbaserte, forskningsbaserte, evidensbaserte og brukerorienterte implementeringer av visjonsmål og kjerneverdistrategier som er knyttet opp til virksomhetsplanen. Dere har en høy kompetanse på analoge læringsplattformer og prosesstrategi, en fantastisk attitude, og viser gjennom deres dialogmøter, coachingrelevante samspill, samsnakk, nærværsplaner, dannelsesreiser og fravær av misdannelsesreiser, et fokusert eierskap som leverer varene, samtidig som dere bruker deres spisskompetanse til å utveksle kunnskap på tvers av naturlge kompetanseområder (dvs "lar andre gjøre jobben deres").

Samtidig er dere så heldige å ha en kjernebasert ledelse som verken er bipolar eller panisk-destruktiv, og som ved initiering, implementering og institusjonalisering av virksomhetens visjonsmål, stor gjennomføringsgrad, målbar kostnytteprofil, god kjerneverdistrategi, milepælsplan, nærværsplan, ståtstedsanalyse, balansert målstyring, og vektede strategidokumenter representerer en spisskompetanse i forhold til programkvalitet, resultatkvalitet, rammekvalitet og, ikke minst, en prosesskvalitet som realiserer enhetens unike visjonsmål, og som samtidig er åpne for strukturtilpasningsprogrammer, samhandlingsreformer og relevant reformimplementering, og som sist - men ikke minst - gir dere et stort handlingsrom.

Se til at dere i fremtiden også har et fokusbasert prosesseierskap og tar vare på deres ambulante, brukerstyrte tilnærming, robuste kostnytteprofil og framoverlente læringsplattform, tar ansvar for egen kompetanse og har klare føringer i forhold til deres bruker-utfører modell. Nøl ikke med innhenting av eksterne midler og å ta vare på deres formative og normative læringsmål ved bruk av kick-off, og en proaktiv og meningsfull sameksistens i forhold til samspillet mellom de ulike aktørene. Og det overordne metaperspektivet må til enhver tid være at de ulike ressursene optimaliserer sin innsats slik at kompetanseprofilen matcher hvert enkelt prosjekts leveransebestillinger og slik at innovative strategier legges inn i hovedprosessene som en paralell helhet.

Dette vil ikke bare beskytte dere mot utfasing, omfasing, refasing og vekkfasing i forhold til deres virksomhet, men også legge føringer i forhold til en synergieffekt som vil gjøre dere bærekraftige i forhold til at deres eierskap i forhold til den videre innovative prosessen vil forbli strategisk- og kontekst-relevant i forhold til fremtiden.

Og jeg er stolt over hvordan vår felles platform leverer trivselsresultater i verdensklasse. Her blir det ikke snakk om noen outsourcing!

 

Så konklusjonen min er: Det enkleste er ofte det beste, både når det gjelder språk, planer og tiltak. Og ikke bruk fremmedord så lenge dere kan bruke norske relevante og adekvate synonymer og substitutter!

Som et konkret eksempel på svada og snirklete språk har jeg også hentet denne kommentaren fra Per Egil Hegge, skrevet i Aftenposten 14.04.2016:

Som om ikke rikets hardt prøvede kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner hadde nok bry med nynorsken i departementet sitt, kommer kommunesammenslåingsproblematikken i tillegg. Sunnfjordingene er langt mer medgjørlige enn romerikingene - jf. folkeavstemningene i uke 14. Dessuten formulerer de seg bedre; Jakob Sande har ikke levd forgjeves. Så langt er Romerikes prosakunstnere ikke på nivå med Romerrikets. Som eksempel, noen vil fristes til å kalle det bevis, bringer vi i dag et betagende utdrag fra Romerikes Blad 4. april. Det dreier seg om brudd i forhandlingene mellom Skedsmo og Sørum om kommunesammenslåing. Her gjelder det både for forhandlere og lesere å holde så vel fokus som ressursfokus:

«Ifølge en pressemelding fra Skedsmo kommune, har Skedsmos forhandlingsutvalg fattet beslutningen i samråd med den politiske styringsgruppen i Skedsmo. Forhandlingene har pågått siden februar med utgangspunkt i mandat gitt av de respektive kommunestyrer.

-Forhandlingene har avklart at forskjellen mellom kommunene, og her særlig mellom Skedsmo og Sørum, er stor. Det går både på strategisk utviklingsfokus, kultur og økonomi. Det oppfattes at disse forskjellene er så store at det vil kreve stor ressursinnsats å harmonisere strategiske og økonomiske grep mange år fremover, heter det i pressemeldingen. Skedsmo mener en konkret sammenslåing med Sørum representerer for høy kostnad over for lang tid.

-Det vil ikke være riktig av Skedsmo å gi prioritet til det mangeårige ressursfokus både finansielt og arbeidsmessig som en beslutning om kommunesammenslåing med Sørum utløser.»

Det siste avsnittet kunne muligens oversettes til skapelig norsk omtrent slik: «Skedsmo kan ikke prioritere noe så dyrt og arbeidskrevende som en sammenslåing med Sørum.» Eventuelt: «Sørum får klare seg sjæl. Det blir for mye for oss.»

Kikk gjerne også på denne


Eller hva med denne?

Sakset fra "Klassekampen" 15.12.2017, s. 3 - "På teppet":

Aller Media averterer etter

"digital produktdirektør som kan kalibrere tannhjulene i tråd med agile utviklingsprinsipper/overordnet roadmap og hente metodisk inspirasjon fra lean startup/design thinking og levere på mål, ikke feature requests."

Den som skjønner et kvidder av dette, er drømmekandidaten.

Nyeste kommentarer

03.12 | 21:29

Hei, jeg er NIRA SHALOM, jeg er her ute for å spre disse gode nyhetene til hele verden om hvordan jeg fikk tilbake min eks-kjærlighet. Jeg holdt på å bli gal da kjærligheten min forlot meg for en anne

01.12 | 07:20

Jeg har hovedfag i matematikk. Og jeg er blant dem som tror at 5,1 er et større tall enn 5,08.

07.11 | 11:23

Ikke veldig bra, dårlig versjon av ortodoks og katolikk kristendom

04.11 | 12:34

Jeg likes ikke nettsiden din veldig virusete