19. mai, 2015

Med selvbilde som beskyttelse

Barn og unge med et godt selvbilde vil være mindre utsatt for de negative sidene ved sosiale medier, forteller Kjell Totland.

Av Kris Munthe

Sosiale medier er en viktig del av barn og unges hverdag. Dette er en arena som gir muligheter for kontakt med venner og familie samtidig som man kan dele opplevelser med andre. Men mediebruken krever også at barna er trygge på seg selv, og som på alle andre arenaer, er selvtillit en viktig faktor.
Barnevakten kontaktet derfor PP-rådgiver, Kjell Totland, for å få vite mer om hvordan vi voksne kan ruste barna til å tåle utfordringer de møter på nett. Først og fremst så er det viktig å påpeke at det er mye positivt ved mediebruken, kommenterer Totland:

– Jeg ser at mange barn har glede av sosiale medier, blant annet fordi at dette gir dem mulighet til sosial omgang med jevnaldrende, i tillegg til den kontakten de har med hverandre ellers.

Rådgiveren forteller så at foreldrenes betydning ikke skal undervurderes når det gjelder utviklingen av barn og unges selvbilde. Det å være tilstede er derfor viktig:

– Vær mye sammen med barnet. Vis at du verdsetter barnet og da først og fremst for den de er og ikke det de gjør. Det er viktig at barnet kjenner trygghet ved å bli sett og forstått. Barna må også få mulighet til å bygge opp egne verdier og meninger med livet gjennom ulike erfaringer. Dette inkluderer at barnet får møte ulike kulturer og mennesker.

Det å danne seg et kritisk blikk er også viktig:

– Så må de få mulighet til å utvikle sine drømmer og visjoner og få støtte på det å være undrende, nysgjerrige og kritiske. Barna må få hjelp til å kunne stille kritiske spørsmål til andre som "hvordan vet du det?", fremfor å bare kjøpe andres påstander med at "alle andre liker det" eller "det bare er sånn".

Med presset om å bli sett 
Totland påpeker at barn som har et godt selvbilde som utgangspunkt, ja de vil være mindre utsatte for de negative sidene ved sosiale medier. Og et av disse aspektene handler om presset om å bli sett:

– Noen bruker sosiale medier bare for å "dele fakta" eller gjøre avtaler. Mitt inntrykk er allikevel at de fleste barn og unge, i tillegg, eller kanskje bare utelukkende, bruker sosiale medier for å "bli sett" og bekreftet av andre, og ikke for å se og bekrefte andre. I mange sammenhenger der mennesker kommer sammen, eksempelvis med skoleklasser, politiske grupper eller livssynsgrupper, da synes jeg man ofte ser at når alle i gruppen først og fremst har sitt fokus på det å bli sett og bekreftet av hverandre, ja da kan dette skape mye usikkerhet og utrygghet. I neste omgang kan dette føre til konformitetspress, destruktiv kontroll og mobbing. Slik ukultur kan det også bli på sosiale medier når mange blir for opptatte av seg selv.

Og så er det presset om å fremstille seg selv på en bestemt måte:

– Å være på sosiale medier fører lett til kognitive illusjoner. Barn og unge får forestillinger om hva alle andre gjør, vet og liker, og dette kan virke som et press på barna om at de skal være noe annet enn den de egentlig er.

Viktig å kunne sette egne grenser 
Rådgiveren forteller at det er viktig at barn og ungdom er bevisste og reflekterte for å selv kunne se utfordringene knyttet til bruken av sosiale medier. Det inkluderer at de kan sette grenser for seg selv:

– Det krever mye selvdisiplin å være på sosiale medier med det å kunne begrense tidsbruken, vite hva man bør si og ikke si, og vite i hvilke settinger sosiale medier ikke bør brukes, for eksempel i undervisningstimer. Mange barn og ungdom ser ut til å slite med dette i tillegg til at de har lite kunnskap om de negative konsekvensene når man mangler slik selvdisiplin.

I tillegg må barna være bevisste på hva venneforhold egentlig dreier seg om:

– En illusjon kan være om felleskap og vennskap. Den britiske sosialantropologen Robin Dunbar, hevder at flertallet ikke har kapasitet til å virkelig kunne forholde seg til mer enn 150 individer på en gang ("Dunbars tall"). Mange barn og ungdommer overskrider dette tallet på sosiale medier.

Foreldrenes innvirkning 
Betydningen av å foreldre som gode rollemodeller kan heller ikke undervurderes, avslutter rådgiveren med:

– Det er viktig at foreldre selv går foran med et godt eksempel og viser hvordan man som et trygt og selvstendig menneske kan håndtere det sosiale trykket og konformitetspresset som også vi voksne møter.

Nyeste kommentarer

03.12 | 21:29

Hei, jeg er NIRA SHALOM, jeg er her ute for å spre disse gode nyhetene til hele verden om hvordan jeg fikk tilbake min eks-kjærlighet. Jeg holdt på å bli gal da kjærligheten min forlot meg for en anne

01.12 | 07:20

Jeg har hovedfag i matematikk. Og jeg er blant dem som tror at 5,1 er et større tall enn 5,08.

07.11 | 11:23

Ikke veldig bra, dårlig versjon av ortodoks og katolikk kristendom

04.11 | 12:34

Jeg likes ikke nettsiden din veldig virusete